odvetniška pisarna
odvetnik Tomaž URBANČIČ

civilno pravo

odškodninsko pravo

 • zahtevki povzročiteljem škode
 • zahtevki zavarovalnicam
 • sestava odškodninskih tožb
 • zastopanje pred sodišči in drugimi organi

zakonska zveza in družinska razmerja

 • sestava razveznih tožb in zastopanje pred sodišči
 • sporazumne razveze zakonske zveze
 • delitev premoženja zakoncev
 • preživnine
 • dodelitev in stiki z otroki

stvarno pravo

 • prodajne, zakupne, menjalne in druge pogodbe glede nepremičnin
 • varstvo lastninske pravice in služnosti
 • posestni in mejni spori
 • delitev nepremičnin
 • etažna lastnina
 • stanovanjska najemna in druga razmerja
 • pogodbe o ustanovitvi hipoteke
 • vpisi v zemljiško knjigo
 • sestava tožb in zastopanje pred sodišči

dedno pravo

 • sestava oporok
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih
 • pravde v zvezi z zapuščino
 • zastopanje v pravdnih postopkih v zvezi z zapuščino
 • sestava pogodb

izvršilni postopki

 • sodne izterjave dolgov
 • zastopanje dolžnikov
 • zastopanje upnikov
 • ugovori v izvršilnem postopku

nepravdni postopki

 • urejanje meja
 • razdružitev solastnine
 • drugi nepravdni postopki

pogodbeno pravo

 • sestavljanje pogodb
 • pravno preverjanje pogodb
 • zastopanje v sporih iz pogodb

gospodarsko pravo

dolžniško - upniška razmerja

 • sodne izterjave dolgov
 • zastopanje v izvršilnih postopkih

statusne zadeve

 • ustanavljanje gospodarskih družb
 • sestava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih družb ter njihovimi statusnimi spremembami
 • priprava in spremembe družbenih pogodb
 • vpis sprememb v sodni register
 • vodenje in zastopanje na skupščinah gospodarskih družb
 • zastopanje v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
 • registracija samostojnih podjetnikov (s.p.)

delovno pravo

zastopanje delodajalcev

 • priprava splošnih in posamičnih aktov
 • disciplinski postopki
 • redne in izredne odpovedi
 • presežni delavci
 • svetovanje v delovnopravnih zadevah

zastopanje delavcev

 • denarni zahtevki (plače, regresi, ostalo)
 • prenehanje delovnega razmerja
 • disciplinski postopki
 • kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja
 • varstvo pri odpovedi pogodb
 • svetovanje pri sklepanju pogodb

socialno pravo

uveljavljanje pravic

 • uveljavljanje pravic
 • zavarovanje za primer brezposelnosti
 • zdravstveno zavarovanje
 • socialno-varstvene dajatve
 • invalidsko zavarovanje

pravo o prekrških

 • zastopanje pred sodišči
 • sestava zagovorov, pritožb, vlog in drugih pisanj
 • svetovanje
 • izdelava pravnih mnenj